Voor het kenbaar maken van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier.

 

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

 

Het ingevulde formulier kunt u per post zenden aan Auxilium Adviesgroep t.a.v. de heer
J. Weerdenburg AA of per email aan info@auxiliumadviesgroep.nl

 

 

 

Naam cliënt (organisatie)

 
 

Contactpersoon

 
 

Adres

 
 

Postcode  / Plaats

 
 

Telefoon

 
 

Email

 

 

In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.

 

 

 

Omschrijving klacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u de klacht al eerder kenbaar gemaakt en bij wie?

 

 

 

Datum

 
 

Naam

 

 

Ondergetekende verklaart de melding te goeder trouw te hebben gedaan en hiermee uiting te geven aan oprechte, gegronde zorg.

 

 

Datum

 
 

 

Handtekening