RW Accountant kan voor u een Quick scan van uw organisatie maken. Wij zullen daarbij de volgende zaken onder de loep nemen:

  1. wordt er een jaarbegroting, liquiditeitsbegroting en meerjarenbegroting opgesteld en voldoen deze aan de daaraan te stellen normen;
  2. sluit de personeelsformatie aan op bovenstaande begrotingen;
  3. voldoet de managementinformatie en geeft deze toereikende informatie zodat u als ondernemer op korte en lange termijn tijdig kunt bijsturen;
  4. sluit de inrichting van de administratie aan op de gewenste managementinformatie, zodat op efficiënte en effectieve wijze gegevens beschikbaar komen;
  5. is de administratie dusdanig ingericht dat de regelingen effectief bewaakt en verantwoord worden;
  6. kunnen door (verdere) automatisering (administratieve) processen efficiënter worden uitgevoerd;
  7. worden risico’s afdoende onderkend en is de administratieve organisatie en interne beheersing zodanig ingericht dat deze risico’s worden beheerst;
  8. wordt een adequaat personeelsbeleid gevoerd (zoals beoordelingsystematiek, vastleggen uitkomsten beoordelingen, aanname en ontslag);

Wij zullen onze bevindingen zullen door middel van een rapportage aan u rapporteren. Hieruit moet naar voren komen of uw instelling “in control” is en klaar is voor de veranderende omgeving. Indien duidelijk wordt dat u bij diverse zaken ondersteuning nodig heeft om deze op peil te brengen, willen en kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Wij zullen dan, in overleg met u, een concreet stappenplan opstellen.