De doelstelling van de gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen RW Accountant te definiëren. Ze geven houvast en richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken. Medewerkers zijn verplicht zich hieraan te houden.

Uitgangspunten

RW Accountant handelt in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Wij treden bij de uitoefening van onze werkzaamheden in een eerlijke, open en zorgvuldige manier in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.
In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode van NBA verplicht in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden de volgende basisprincipes voorgeschreven voor al onze dienstverlening:

Integriteit
In de VGC is deze beroepseis vastgelegd in artikel A-100.4: “De (..)accountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op”. Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als tegenover collega´s.

Objectiviteit
Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid
Wij verlenen op adequate wijze onze diensten op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Wij houden relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen.

Geheimhouding
Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden.

Professioneel gedrag
We handelen op basis van aan het beroep eigen gedrag. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Praktische uitwerking

We verlenen professionele dienstverlening door ons aan de volgende richtlijnen te houden.

  • We verlenen professionele diensten in overeenstemming met ons en de betreffende technische en professionele normen.
  • We bieden alleen die diensten die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen we hebben toegezegd.
  • We concurreren scherp en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
  • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
  • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij toegestaan, gebruiken we geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van RW Accountant of ten gunste van derden.
  • We maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en/of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten.
  • We willen belangenverstrengeling voorkomen. Indien er sprake is van potentiële belangenverstrengeling en we ervan overtuigd zijn dat de belangen van de respectievelijke partijen op een juiste wijze kunnen worden beschermd door middel van de implementatie van geëigende procedures, zullen wij deze procedures implementeren.
  • We koesteren onze onafhankelijkheid. We beschermen het vertrouwen van onze cliënten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. We reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen of lijken te brengen.
  • Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen.

We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier.

R.M.J. Willemse AA